अनुवाद:

Hc tựp và đưọc thậc t cp có lương

như là nhà phát triần phền mởm a Hoa Kỳ

Hc tựp và đưọc thậc t cp có lương

 • Học tianp toàn thời gian t ki khuôn viên trường ọi hđc ợược công nhôn của chúng tôi g Chicagon Chicago, Hoa Kong trong 8-9 tháng tu tiên
 • Đưàc thực tập toàn th gi gian có lương ti nhạng công ty hàng hu như Amazon và Microsoft như là nhà phát triển phần mềm। Lưểng khởi điơm trung b lnh là $ 80,000 ỹô la M n m lat năm
 • Nhn ậược sự hậ trề và tài chánh - थान तोन प्रतिबंध đầu thấp
 • Đư phc học những phát triần phền mợm mi nhớt từ nhớng gi ving viên có tr nnh ế tiĩn sấ
 • Gia nhơp ậi ngũ h Xn 2,500 sinh viên tt nghiệp quốc tà và 800 sinh viên hiện tại

Yeu cau

 • Bằng ằi học về khoa h mc máy tính (3-4 năm) hoặc chuyên ngành có liên quan
 • ĐiPAm trung bình (GPA) ít nh lt là 2.7 / 4
 • किं न्गिम् लैम् वि hc न्हु लः कृ तः म् ममः।
  Nt nhít 6 tháng vằi bấng cđạp đại hUMc 4 năm hoặc 1-3 năm với bấp cđạp hđạc 3 năm
 • सिंह वॉन shp tốt nghiặp ho sinc sinh viên năm cuại tữi nhạng trường ời học hàng đầu có đ ể trểm trung b (nh (GPA) cao và không có không nghhệghghắm।
 • Có ki Cn thức về C, C #, C ++ ho Javac Java
 • C kh năng tiếng anh t .t

Tm hiểu thêm

Ti tài liệu miễn phí

Mt sộ công ty thu .c एक्सएनयूएमएक्स कोन टी ln nhớt Hoa Kỳ ợưạc t chp chí फॉर्च्यून bình chọn,
ni mà cc sinh viên c cha chúng tôi th mc tập

““I vĐối tôi, cuùi cđng đã Đốược đn ởáp, bởi vì tôi có ợược tất cả cáng kỹn thiết ớ ảm bớo ớược thớc tớc tớt Đó là tình huống đềôi bên cu có lợi vì b trn và trư vng đại học hcp tác để ảm bảo ạưđc thực tìp tìp tìp tìp tìp tìpìììììììììììì । "

मोहम्मद समी ऐ Cập