Մենք գնահատում ենք ձեր կարծիքը հետադարձ կապ

Խնդրում ենք օգտագործել այս ձեւը մեկնաբանություններ, առաջարկներեւ այլն ԿԱՅՔԻ.

համար հարցեր մասին Համակարգչային մասնագիտությունների մագիստրոսական ծրագիր, խնդրում ենք օգտագործել CHAT, հասանելի է յուրաքանչյուր էջի ստորին աջում:

Շնորհակալություն: Մենք գնահատում ենք ձեր ժամանակը: