MSCS Program Options

ໃນປັດຈຸບັນມີສາມທາງເລືອກເຂົ້າຮຽນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຈະເອົາວິຊາ MS ໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ