ໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນເລິກແລະຄິດດີເລີດ

ມີການສະຕິປັນຍາ Transcendental