നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടൂ കരിയർ സാധ്യത

സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ പ്രായോഗിക പരിശീലന ഇന്റൻസിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് മഹർഷി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറിനായി ടോപ്പ് എംപ്ലോയർമാർ തിരിയുന്നു

1000+

കോർപ്പറേറ്റ് പങ്കാളികൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാലിബർ തിരിച്ചറിയുക.

$80,000

പണമടഞ്ഞ ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾക്കുള്ള ശരാശരി ആരംഭ നിരക്കുകൾ

98%

പണമടച്ച ഇന്റേൺഷിപ്പ് വിജയ നിരക്ക്