Чадах нь Ажил мэргэжлийн боломж

Тэргүүний ажил олгогч Махаришийн Удирдлагын Их Сургуульд програм хангамж хөгжүүлэгчийн практик дадлагажигчдыг элсүүлэхээр ханддаг

1000+

Корпорацийн түншүүд манай оюутны калибрийг хүлээн зөвшөөрч байна.

$80,000

Төлбөртэй дадлага хийх дундаж эх үүсвэр

98%

Төлбөртэй дадлага хийх амжилт