ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်သိပ္ပံဘွဲ့၏မာစတာများအတွက်

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတစ်ခုက MS နှင့်အတူဘွဲ့ရဖို့, ကျောင်းသားများအောင်မြင်စွာမာစတာဘွဲ့အတွက်အားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ရပေမည်။