รับส่วนที่เหลือลึกและการคิดที่ชัดเจน

ด้วยการทำสมาธิล่วงพ้น